Artikel 1

Algemeen

1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Zonwatt: leverancier van materialen en diensten

b. Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, instelling, organisatie of bedrijf die een Overeenkomst met Zonwatt sluit inzake de koop en eventueel installatie van het product ;

c. Product: Duurzame energie oplossingen. Zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen. Tevens alle aanhangende producten die nodig zijn voor duurzame energie installaties. Montage en installatie zoals gespecificeerd in de overeenkomst;

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonwatt en koper tot koop van het product en eventuele installatie ervan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zonwatt.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2

Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Zonwatt zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Zonwatt aan koper toegezonden Overeenkomst schriftelijk (post, mail, fax) bevestigd is door koper.

Artikel 3

Prijs

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en overeenkomst vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is Zonwatt gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 De koper is gerechtigd om schriftelijk de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.2.

Artikel 4

Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het product geschiedt op het door koper opgegeven adres, waarbij Zonwatt streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk drie maanden nadat Zonwatt de overeenkomst is aangegaan.

4.2 Zonwatt of een door haar aangewezen installateur zal de koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het product en eventuele installatie.

4.3 Indien Zonwatt niet tijdig levert, zal koper Zonwatt ingebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het product vindt plaats bij betaling.

4.5 Na levering blijft Zonwatt eigenaar van geleverde zaken zolang koper:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4.6 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

4.7 Nadat Zonwatt zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. koper staat Zonwatt toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt Zonwatt in de gelegenheid de installatie te kunnen verwijderen.

4.8 Als Zonwatt geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Zonwatt te verpanden.

Artikel 5

Betaling

5.1 Alle bedragen die koper aan Zonwatt verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het product, brengt Zonwatt aan koper in rekening door middel van een factuur.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen (14) veertien dagen na dagtekening.

Artikel 6

Installatie

6.1 Het product wordt door de koper zelf geïnstalleerd en aangesloten op/in de woning of pand, tenzij koper met Zonwatt is overeengekomen dat Zonwatt het product zal (doen) installeren en aansluiten.

6.2 Koper is jegens Zonwatt verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het product.

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Zonwatt of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het product geïnstalleerd dient te worden.

6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

6.5 Zonwatt is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.

6.6 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van de koper.

6.7 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 7

Garantie

7.1 Zonwatt garandeert de goede werking van de door haar geleverde producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van 5 jaren na levering van

het product. In deze periode zal het vermogen van het product niet verder afnemen dan tot 90% van het oorspronkelijke vermogen.

7.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan Zonwatt.

7.3 Zonwatt zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het product vervangen.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1 Zonwatt is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan haar toegerekend kunnen worden.

8.2 De aansprakelijkheid van Zonwatt ten opzichte van de koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Zonwatt overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade

(waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. Zonwatt is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie.

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Zonwatt gemeld te worden.

Artikel 9

Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10

Slotbepalingen

10.1 Zonwatt heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

10.2 Tevens zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zonwatt de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het

Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001 Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein bindend. Indien de algemene voorwaarde van Zonwatt strijdig zijn met de Metaalunie voorwaarden zijn de bepalingen van de Zonwatt voorwaarden bepalend.

10.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2014.